Kwaliteit-borgingsysteem

Het doel van OPTI-School is om goede, gezonde huisvesting te realiseren tegen minimale exploitatielasten en dit te borgen gedurende de gehele gebouw levenscyclus: van idee t/m (her)-gebruik. Vanuit haar focus op R&D, werkt ze daarvoor toe naar een compleet kwaliteit- borgingsysteem voor huisvesting, waarin een optimale werk- en leeromgeving wordt gegarandeerd.

Dit kwaliteit-borgingsysteem omvat een proactieve aanpak waarin continu wordt gestuurd op kwaliteit gedurende de gehele gebouw-levenscyclus: van idee t/m (her)gebruik. Het borgingsysteem bestaat in totaal uit vier opeenvolgende stappen die samenvallen met de levensfasen van een gebouw, met een continue wisselwerking tussen stap 3 en 4, en een terugkoppeling naar stap 1. Gezamenlijk zorgen deze vier stappen dat kwaliteit geborgd wordt over de gehele gebouwlevenscyclus. Deze vier stappen worden hieronder nader uitgewerkt:

Deze eerste stap ondersteunt stakeholders/ opdrachtgevers bij het formuleren en vastleggen van de kwaliteitsvraag, uitgedrukt in ontwerp- en prestatie-eisen voor nieuwbouw en renovatie vanuit een TCO-benadering. Voor projecten in het PO- en VO-onderwijs, maakt OPTI-School in de basis gebruik van het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting van Ruimte-OK.
 
Sturen op kwaliteit betekent de gevraagde kwaliteit uit stap 1, gedurende het gehele (her)ontwikkel- en realisatie-traject te toetsen en verder te optimaliseren in de diverse harde en zachte faseovergangen. Voor projecten in het onderwijs, gebruikt OPTI-School proces-instrumenten zoals samen ontwikkeld met 4TU.BOUW- ADMS (TU Eindhoven), in opdracht van het voormalige Servicecentrum Scholenbouw SCS (de voorloper van Ruimte-OK), het Carmel College en het Platform Onderwijshuisvesting.
Dit betekent het inzichtelijk maken en toetsen van de gebouw prestaties in de gebruiksfase aan de in stap 1 gevraagde en stap 2 gerealiseerde kwaliteit. Dit monitoren gebeurt via een combinatie van gebouw inspecties, gebruikersevaluaties en fysieke (periodieke en continue) metingen van o.a. het binnenmilieu. OPTI-School heeft daarvoor een tweetal tools ontwikkeld, namelijk de APK voor Scholen en monitorings tools voor het eenduidig meten en monitoren van het binnenmilieu en energie.
Bijsturing betekent dat op basis van de inzichten uit de monitoring uit stap 3, de kwaliteit structureel kan worden bijgestuurd en dus worden geborgd om zodoende een kwaliteits-optimalisatie te realiseren. Dit is belangrijk voor de toekomstwaarde van de huisvesting en de duurzaamheid. Voor projecten heeft OPTI-School een samenwerking met Rasenberg Instruments om vanuit R&D gezamenlijk onderzoeken en ingrepen te doen aan gebouwen om optimalisaties mogelijk te maken. Ook werkt OPTI-School samen met diverse partners zoals TNO en ABB om middels bouwproces-innovaties toe te werken naar een lange-termijn commitment tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, wat betreft gegarandeerde gebouw prestaties in de gebruiksfase over meerdere jaren.

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.