Energie- en klimaatonderzoeken

I.s.m. Rasenberg Instruments, voert Stichting OPTI-School complexe R&D-projecten uit op het gebied van binnenklimaat en energieprestaties van gebouwen, waarbij de eindgebruikers bij ons centraal staan. Meestal naar aanleiding van comfort klachten, toenemend ziekteverzuim, verstoringen in het primaire proces (failure-rate) of energieprestaties die niet worden gehaald en die lastig op te lossen zijn. Aan de projecten kan op basis van invitatie worden deelgenomen door commerciële partijen. Daarvoor zijn inschrijvingskosten vereist, die worden ingezet als bijdrage aan de kosten van de voorbereidende werkzaamheden voor het onderzoek.
Uw organisatie kan aangeven te willen participeren in één of meerdere projecten, a €2.700,– per project excl. BTW (voor fase 1) door zich in te schrijven via de inschrijf-button. Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments nemen vervolgens contact met u op.

WERKWIJZE

Na inschrijving volgt een projectmatige aanpak van het onderzoeksproject, dat zich kenmerkt door een fasegewijze structuur waarbij OPTI-School het projectmanagement op zich neemt. De werkwijze focust zich op onderzoek en ontwikkeling, waarbij wordt teruggegrepen naar natuurkundige basisprincipes van o.a. energieoverdracht en luchtstromingen, en het creëren van een constante. Er worden in de basis drie fasen onderscheiden die als volgt te omschrijven zijn:


FASE 1

In deze fase vindt in maximaal 3 bezoeken een inventarisatie plaats op locatie van een gebouw om het (kern)probleem in kaart te brengen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige laboratorium meetapparatuur, die project specifiek kan worden ontwikkeld indien nodig.

Deze fase wordt afgesloten met een beknopte rapportage naar de opdrachtgever ten aanzien van de resultaten van het onderzoek. Op basis van deze resultaten wordt met de opdrachtgever overlegd over de fase 2 en 3. De kosten van fase 1 bedragen €2.700,– (excl. BTW) per afzonderlijk project. Er wordt gestart met deze fase zodra de factuur (= inschrijfkosten) zijn voldaan om voorbereidende werkzaamheden voor onderzoek aangaande deze fase, te kunnen uitvoeren.


FASE 2

Na de voltooiing van fase 1 kan in goed overleg met de opdrachtgever besloten worden om een verbetertraject te verkennen om de problemen op te lossen.

In hoofdzaak bestaat deze fase uit de volgende opeenvolgende stappen: 1) Een plan van aanpak; 2) Een testopstelling ter verbetering van één ruimte; 3) Een indicatieve kostenbegroting voor de verbetering.

De kosten van fase 2 bedragen per testruimte €2.700,– (excl. BTW, het benodigde materiaal en montage t.b.v. de testopstelling). Er wordt gestart met deze fase zodra de factuur is voldaan om de voorbereidende werkzaamheden (aanvraag offertes e.d.) te kunnen uitvoeren.


FASE 3

Na voltooiing van fase 2 wordt in overleg met de opdrachtgever besloten of definitief een verbetertraject wordt ingegaan om de geconstateerde problemen op te lossen conform de testfase (fase 2).

Hierbij wordt de opdrachtgever ondersteund bij de (prestatiegerichte) uitvraag naar de markt, worden de aangeboden oplossingen van de markt onafhankelijk beoordeeld en wordt daarna in onderling overleg bepaald aan welke aanbieder de opdracht zal worden gegund.

Ten slotte wordt de regie over de projectuitvoering gevoerd. De kosten van fase 3 zijn afhankelijk van de projectomvang en complexiteit, en worden in deze fase nader bepaald.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Op onze website bij Projecten, vindt u een aantal door ons gerealiseerde R&D projecten.
Voor nadere informatie en projectbezoek kunt u met ons contact opnemen.

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.