APK voor scholen

Deze APK is een gebouwonderzoek dat via drie complementaire methodieken de actuele gebouwkwaliteit in kaart brengt: De Beleving, Functionaliteit en Techniek. Daarbij wordt een 1-op-1 koppeling gemaakt naar de kwaliteitseisen uit het Kwaliteitskader Huisvesting van Ruimte-OK. De drie gehanteerde methodieken zijn:

Onderzoek waarbij het binnenmilieu eenduidig en valide wordt gemeten door een bouwkundig ingenieur. De metingen bestaan uit continue metingen van Temperatuur, Relatieve Luchtvochtigheid en CO2 / VOS via een permanente monitoring. Op verzoek zijn uitbreidingen van het aantal te meten parameters mogelijk zoals Fijnstof en Akoestiek. Ook zijn op verzoek verdiepingsonderzoeken mogelijk op o.a. energieprestaties, thermografisch onderzoek, functioneren van de klimaat-installaties en aansturing hiervan. Doel is om inzicht te krijgen in de feitelijke gebouw-prestaties op de belangrijkste onderdelen.

Onderzoek waarbij de gebruikers-tevredenheid over de gebouwkwaliteit inzichtelijk wordt gemaakt via een online vragenlijst. Als dagelijkse gebruiker kunnen zij namelijk als geen ander aangeven hoe het gesteld is met de kwaliteit van het gebouw. Doel is om inzicht te krijgen over welke gebouwaspecten de gebruikers van het gebouw tevreden zijn, en waarover niet. Ook maakt deze tevredenheidsmeting inzichtelijk waarom ze niet (geheel) tevre-den zijn zodat de oorzaak beter gevonden kan worden.

Onderzoek waarbij een bouwkundig inge-nieur gedurende een dagdeel door en rond het gebouw loopt, en middels een visuele inspectie de kwaliteit in kaart brengt. Doel is om laagdrempelig een goed inzicht te krijgen in de kwaliteiten van het gebouw, met name de kwaliteitsaspecten die zich moeilijk laten meten en waarvan gebruikers ze lastig kunnen beoordelen.

HET BELANG VAN EEN APK

Wist u dat met alleen al energiemonitoring, er gemiddeld 10% aan energiekosten kan worden bespaard? Wist u dat de kwaliteit van het binnenmilieu in 80% van de scholen ondermaats is, en dat dit in direct verband staat met het ziekteverzuim en leerprestaties?

Hiermee wordt direct het belang van de APK aangegeven. Deze APK zorgt ervoor dat u betrouwbaar en laagdrempelig inzicht krijgt in de actuele gebouw kwaliteit o.b.v. de eisen zoals deze gedefinieerd zijn in het Kwaliteitskader Huisvesting van Ruimte-OK. De specifieke voordelen van de APK zijn als volgt:

Gericht en continu kunnen bijsturen op betere kwaliteit en lagere exploitatielasten, het effect hiervan aantoonbaar maken en onderbouwde keuzes maken voor o.a. meerjarenbeleid c.q. Integrale of Strategische huisvestingsplannen/ Meerjarengebouwenplannen;
De APK onderdeel laten uitmaken van een prestatiecontract dat u zekerheid biedt t.a.v. de werkelijke gebouwprestaties, dankzij een onafhankelijke en eenduidige monitoring en toetsing o.b.v. een meetprotocol;

Creëren van bewustwording bij uzelf en andere belanghebbenden over de huidige gebouwprestaties en het verbeterpotentieel via een dashboard, rapporten en zelfs Apps. Bewustwording van de gebouwprestaties en het real time laten zien wat het effect is van bepaalde handelingen, zorgt voor een veranderende attitude op persoonlijk en op organisatieniveau.

De APK en de daaruit voorvloeiende informatie en kennis, dragen actief bij aan een nieuwe manier van denken en samenwerken waarbij de gebruikers (en hun wensen en behoeften) een centrale plaats innemen. U draagt tevens actief bij aan landelijke benchmarking, (wetenschappelijk) onderzoek en ontwikkeling om vanuit een collectief (vraag – en aanbodkant) toe te werken naar goede, gezonde gebouwen met lage exploitatielasten.

APK IN PRATIJK

Als u interesse heeft, volgt er allereerst een kosteloos intakegesprek. Hierin wordt besproken wat het precieze doel is waarvoor u de APK wilt gebruiken: wilt u bijvoorbeeld het gebouw getoetst hebben aan het Kwaliteitskader? Staat u voor een renovatie of wilt u de APK in een nieuwbouw meenemen als toetsingskader? Of wilt u permanent inzicht in de meest belangrijke gebouwprestaties?

Vervolgens wordt in overleg bepaald welke (combinatie) van methodieken er ingezet gaan worden, en de diepgang van onderzoek. Dit verzekert u dat de juiste inzichten worden verkregen op het juiste detailniveau. Daarna wordt het onderzoek uitgevoerd en de uitkomsten gepresenteerd. Afhankelijk van de methodiek zal de presentatiewijze bestaan uit een (advies)rapport of een dashboard met actuele gebouwprestaties die 24/7 online te raadplegen is. Ook de mogelijkheid van Apps waarin de gebouwprestaties worden gevisualiseerd, is mogelijk.

Tot slot worden de resultaten met u besproken, en kan er optioneel een Plan van Aanpak worden opgesteld over bijvoorbeeld het nemen van gerichte verbetermaatregelen of het opstarten van een bewustwordingscampagne onder de dagelijkse gebruikers (bijv. lesprogramma duurzaamheid). De APK is inmiddels bij tientallen PO- en VO-scholen (gedeeltelijk) succesvol toegepast in o.a. gemeenten Eindhoven, Nijmegen en Amsterdam.

Voor referenties kunt u met ons contact opnemen of een blik werpen bij onze projecten op onze site. Tevens is de APK als voorbeeldproject meegenomen binnen de Green Deal Scholen. Op deze website vindt u aanvullende (achtergrond)informatie over de APK en tevens een reactie van de desbetreffende opdrachtgever c.q. school.

Een voorbeeldrapportage van de APK vindt u op bij downloads

WAT ZIJN DE KOSTEN

Op aanvraag, afhankelijk van het doel en aanvullende wensen. Het richtbedrag ligt rond de €1.200,- excl. btw voor een standaard uitvoering met een duurmeting in 2 representatieve ruimten.

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.